You are here

Filter

BENZONI, Girolamo

Title: 
De gedenkwaardige West Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius, en Lodewijk Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen, door de voornoemde reizigers gedaan (...) Mitsgaders een getrouw en aanmerkelijk verhaal van de opperhoofden der Spanjaarden, onderlinge oneenigheden doenmaals in America (...) In 't Italiaans beschreven door Hieronymus Benzo, Milanees (...) nu eerst getrouwelijk vertaald (...)

BERG, Isaäc van den

Title: 
Neder-lands Advys-boek, Inhoudende verscheide Consultatien En Advysen van voorname Regtsgeleerden in Neder land. By een versamelt, met korte Hooftstukken van de Materie voor yder Advys, en met een wydloopig Register voorsien.

BERKEL, Adriaan van

Title: 
Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land van Guiana, aande wilde kust van America, mitsgaders een andere na de colonie van Suriname, gelegen in het noorder deel van het gemelde landschap Guiana. Ondermengd met alle de byzonderheden noopende de zeden, gewoonten, en levenswijs der inboorlingen, boom en aardgewas sen, waaren en koopmanschappen, en andere aanmerkelijke zaaken (...) Vercierd met kopere plaaten.

BERNARD, Edward and SMITH, Thomas

Title: 
Inscriptiones Graecae Palmyrenorum cum scholiis & annotationibus (...)

[BERNARD, Jaques]

Title: 
Actes Et Mémoires Des Négociations De La Paix De Ryswick.

[BERNARD, Jaques]

Title: 
Ryswykse vrede-handel, bestaande in autentike acten, memorien en antwoor den, dewelke in 't Keiserrijk, Sweeden, Savoyen, ende in de Nederlanden zijn voorgevallen; mitsgaders alle de noodige stukken en documenten by de heeren ambassadeurs en gevolmagtigden tot de generale vrede, aan de heeren mediateurs tot Rijswijk, op het koninglik huys Nieuwburg, overgegeven. Uyt het Fransch vertaalt.

BERNARD, J.-J.

Title: 
see BONGARS, Jacques de

BERTINORO

Title: 
see MISCHNA

BESSIAN, Jean

Title: 
Annotationes in consuetudines Arvernorum, quibus in fine accessit copiosus rerum & verborum index. Editio postrema prioribus castigatior.

BEUGHEM, Cornelis van

Title: 
Incunabula typographiae; sive Catalogus librorum scriptorumque proximis ab inventione typographiae annis, usque ad annum Christi M. D. inclusive, in quavis linguâ editorum; opusculum saepius expetitum, notisque historicis, chronologicis & criticis intermixtum (...)

BEUGHEM, Cornelis van

Title: 
PLAETS-WYSER des Vorstendom Cleve. Aen-wysende de Distantie der groote en mindere Steeden, als mede eenige voornaeme Adelycke Huysen Closters en Dorpen in het selve. Alles gereduceert tot uyren gaens en constig voorgestelt. Opgedragen Aen de Hoochwelgeboor ne, Hooch en Weledele Heeren Landtstenden uyt Ridderschap en Steden des Vorstendoms CLEVE.

BEUGHEM, Cornelis van

Title: 
Polimetria Britannica; dat is, Stedenmeting van Groot Britannien, synde een corte aenwysinge hoe wyt de voornaemste Steden inde dry Koninkryken Engeland, Scotland, en Yrland van malkanderen leggen (...)

BEUGHEM, Cornelis van (Cornelius a)

Title: 
Apparatus ad historiam litterariam novissimam variis conspectibus exhibendus quorum nunc tertius prodit, qui est Bibliographia eruditorum critico curiosa, seu Dispositio harmonica scriptorum operumque, quorum summaria & contenta in actis & ephemeridi bus totius fermè Europae exhibentur. Accedit dispositio altera autorum & operum in tribus hisce conspectibus recensitorum. Cum appendicibus addendorum & corrigendorum ad duos priores.

BEUGHEM, Cornelis van (Cornelius a)

Title: 
Bibliographiae eruditorum critico-curiosae, sive Apparatus ad historiam literariam novissimam conspectus secundus. Id est, Dispositio harmonica scriptorum operumque quorum summaria & contenta in actis & ephemeridibus totius fermè Europae. Accedit dispositio altera auctorum & operum in utroque conspectu recensitorum.

BEURS, Willem

Title: 
De groote waereld in 't kleen geschildert of schilderagtig tafereel van 's weerelds schilderyen, kortelijk vervat in ses boeken (...)

?

Title: 
BEWYS van 't Eeuwig Leven, see ASGILL, John

?

Title: 
BIBLIA CRITICA, see CRITICI SACRI

?

Title: 
(...) BIBLIA HEBRAICA sine punctis (versibus, capitibus et sectionibus interstincta, notisque Masoretarum (...) instructa; ad Leusdenianam editionem adornata). [Edited by Georgius Desmarestz.]

BIDLOO, Govard

Title: 
Brief van G: Bidloo, aan Antony van Leeuwenhoek; vvegens de dieren, welke men zomtyds in de lever der schaapen en andere beesten vind.

BIDLOO, Govard

Title: 
De brieven der gemartelde apostelen (...) De tweede druk, door den schryver zelf verbeetert.

BIDLOO, Govard

Title: 
Gulielmus Cowper, criminis literarii citatus, coram tribunali (...) Societatis Britanno Regiae (...)

BIDLOO, Govard

Title: 
see COCKBURN, William

BIDLOO, Lambert

Title: 
Onbepaalde verdraagzaamheyd de verwoesting der Doopsgezinden.

BIERMAN, Johannes

Title: 
Moses En Christus, Of Tafereel der voornaamste Voorbeelden Des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengestelt, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.

BIERMAN, Johannes

Title: 
De Prophetie Van Zacharias, naeukeurig Ontleed, grondig Verklaerd, en ter betragtinge Toegepast (...)

BIERMAN, Johannes

Title: 
Verklaringe Des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus; Waar in De Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.

BIJNKERSHOEK, Cornelis van

Title: 
Ad L. Lecta XL. Dig. de Reb. credit. si cert. pet. Liber Singularis. Et Dissertatio de Pactis Juris stricti contractibus incontinenti adjectis.

?

Title: 
BILIBRA Veritatis et Rationis, see VORSTIUS, Conrad

BINAEUS, Antonius

Title: 
see BYNAEUS, Antonius

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1