You are here

Filter

BOS, Lambert van den

Title: 
Treur-toonneel der doorluchtige mannen, of Op- en ondergang der Grooten, vertoont in de rampzalige geschiedenissen van keysers, koningen, prinsen, vorsten en andere voorname personagien, beginnende met het Roomsche keizerryk en vervolgende tot aan 't jaar 1698, uit menigte van schryvers en verscheidene taalen by een gebracht (...) Met curieuse figuuren, door J. Luyken gemaakt, verciert.

BOS, Lambert van den

Title: 
see BOCCALINI, Trajano: Polityke Toet-Steen.

BOSMAN, Willem

Title: 
Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand- en Slave-kust, nevens alle desselfs landen, koningryken, en gemenebesten, van de zeeden der inwoondere, hun godsdienst, regering, regtspleeging, oorlogen, trouwen, begraven, enz. Mitsgaders de gesteldheid des lands, veld- en boomgewassen, alderhande dieren, zo wilde als tamme, viervoetige en kruipende, als ook 't pluim ge dierte, vissen en andere zeldzaamheden meer, tot nog toe de Europeërs onbekend. Met fijne kopere plaaten verçierd.

BOSO Sapiens Beccensis

Title: 
see ANSELMUS, archbishop of Canterbury

[BOUHOURS s.j., Dominique]

Title: 
La Maniere De Bien Penser Dans Les Ouvrages D'Esprit. Dialogues. Seconde Edition, revûë & corrigée. Suivant la Copie.

BOURICIUS, Jacobus

Title: 
see BOURICIUS, Joannes and BOURICIUS, Jacobus

BOURICIUS, Joannes and BOURICIUS, Jacobus

Title: 
Opera Juridica, Uno volumine nunc primum comprehensa, & edita, quorum series post Praefationem exhibetur.

BOURITS, Joannes and Jacobus

Title: 
see BOURICIUS, Joannes and Jacobus

BOUVET s.j., Joachim and LE GOBIEN s.j., Charles

Title: 
't Leven en Bedrijf Van den tegenwoordigen Keiser van China, van 't begin sijner 36 jaarige Regeering, tot den Jaare 1698. Benevens een Historische Beschrijvinge van 't selve Rijk, Behelsende de Persoon des Keisers, sijn Regeering, en Gedrag; Mitsgaders, de voornaamste bysonderheden van China: het onderscheide Geloove deser Natie; als mede Een net, en nooit voor desen beschreven verhaal, over de eere, welke de Chineesen aan den vermaarden Confucius, en hare Dooden bewijsen. By een gesteld, Door (...) Zijnde als een Vervolg van P. le Comtes Reisbeschrijvinge door China.

BOXHORNIUS, Marcus Zuerius

Title: 
Institutiones Politicae Cum Commentariis Ejusdem, Et Georgii Hornii Observationibus. Editio nova, emendatior.

BOXHORNIUS, Marcus Zuerius

Title: 
see PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Caius/CELLARIUS, Christophorus; ALCIATUS, Andreas

[BOYER, Abel]

Title: 
The History of King William the Third. In III parts.

BOYLE, Robert

Title: 
Van de hooge Eerbiedigheit die 't menschelyk verstand God schuldig is; inzonder heit wegens zyn wijsheit en magt: door Robert Boyle. Overgezet uit het Engelsch [translation by Pieter Rabus].

BRACCIOLINI, Poggio and BRUNI, Leonardo (Aretino)

Title: 
Ad Illustrissimum, & Clarissimum D.D. Antonium Magliabechum Serenissimo Magno Etruriae Duci A studiis proximum, Poggii Florentini Dialogus, et Leonardi Arretini Oratio Adversus Hypocrisim Ad fidem MSS. ipsius Bibliothecae nunc primùm editus, & emendata a Hieronymo Sincero Lotharingo, Cabilonarbonensi. [According to Rabus the learned Hendrik Kopes from 's-Hertogenbosch took care of this republication].

BRAGHT, Tieleman Janszoon van

Title: 
Het Bloedig Tooneel, of Martelaers spiegel der Doops-gesinde of Weerelose Christenen, die om 't getuygenis van Jesus haren Salighmaker, geleden hebben, ende gedood zijn, van Christi tijd af, tot desen tijd toe. Versamelt uyt verscheyde geloofweerdige chronijken, memorien, en getuygenissen. (...) Den tweeden druk. Bysonder vermeerdert met veel autentijke stucken, en over de hondert curieuse konstplaten.

BRAHE, Tycho

Title: 
see ALCIATUS, Andreas

BRAKEL Th: F., Wilhelmus à

Title: 
ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, Dat Is Redelyke Godts-Dienst, In welke de Goddelijke Waarheden des Genaden-Verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen. Als Mede De Bedeelinge des Verbondts ende Handelinge Gods met sijne Kerke in het Oude Testament onder de Schaduwen: Ende in het Nieuwe Testament onder de Vervullinge vertoont in een verklaringe van de Openbaringe Joannis.

BRAND, Adam

Title: 
Seer aenmercklijcke Land- en Waterreys, Onlanghs gedaen van 't Gesantschap sijner tegenwoordigh-regeerende Czaarsche Majesteyt uyt Muscouw na China, onder desselven Ambassadeur de Heer Isbrand, door Groot-Ustiga, Siberien, Dauren, Mongalisch Tattaryen, &c. Bevattende ongemeen-wonderlijcke bysonderheden eeniger onbekende van haer aengetroffene Volkeren; seldsame Voorvallen, en veelerley andere gedenckwaerdige Saecken. Beschreven door Adam Brand, eenen uyt 't Gevolgh van de Heer Ambassadeur. Met byvoegingh van een Curieuse Beschrijvingh der Natuerlijcke dingen van Rusland. Nu eerst vertaald En seer bequaem, om gevoeghd te werden by de Religie der Muscoviten, Oud-tijds en hedensdaeghs, onlanghs uytgekomen.

BRAND, Johann Arnold

Title: 
Nieuwe en nauwkeurige Reis-beschryving van 't Mark-Brandenburg, Pruissen, Courland, Litthauwen, Lyfland, Plescovien, Groot-Naugardien, Tweerien en Moscovien; waar in in de levens-aart dier volkeren, hunne godsdienst, kleeding, wijze van regeering, byzonder net beschreeven, en veel tot nog toe onbekende stukken aan den dag gebragt worden. Als meede een aanmerkens-waardige beschrijving van (...) Siberien; en den Zabel-Vangst.

BRANDT, Caspar

Title: 
Kaspar Brandts Poëzy.

BRANDT, Caspar

Title: 
XXXII. Predikatien Over verscheide texten Der Heilige schriften, Uitgesproken door Kaspar Brandt, In zijn leven Leeraer der Remonstranten te Amsterdam. Waer by gevoegt zyn noch III andere Predikatien.

BRANDT, Geeraerdt

Title: 
Historie Der Reformatie En Andre Kerkelyke Geschiedenissen, In en Ontrent De Nederlanden. Het derde deel/Het vierde deel.

BRANDT, Geeraerdt

Title: 
see TROOST der Gelovigen

BRANDT the younger, Geeraerdt

Title: 
tien Predikatien over verscheyde texten der heilige Schriftuure, Gedaen door Geeraerdt Brandt den jongen, In zyn leven Leeraer der Remonstranten te Rotterdam. waer by gevoegt is een kort verhael van zyn eerw: leven. Beide noyt voor dezen gedrukt.

BRANDT, Johannes

Title: 
Clarorum virorum epistolae centum ineditae de vario eruditionis genere ex Museo Johannis Brant G. F. ad V. Cl. J. G. Graevium,

BREDENBURG, Johannes

Title: 
see HOEK, Kornelis van: De christelijke verdraagzaamheit ...

BREMER, Joannes

Title: 
het christelyk Jubel-Feest En daar op volgende Eeuw-Gety Geviert in twee predikaatsien Uitgesproken in de Vergadering der remonstranten te Rotterdam. [Contains an introductory poem by Pieter Rabus].

BREMER, Joannes

Title: 
see MATTHAEUS, Antonius (3): Rerum Amorfortiarum...

BRESSY, R.; WESTHOVIUS, T.; HELD, D.

Title: 
Philosophice ende Mathematice Water-Speculatien, t'samen gestelt ende bevordert, omme de Roovaart, ende de Haven van Sevenbergen (...) Hier ziin ook by gevoegd remedien ende voorslagen tot verbeteringe van den Maes: mitsgaders van den Neder-Rhijn ende den Ysel (...)

BRETONNEAU s.j., François

Title: 
see CHEMINAIS DE MONTAIGU s.j., Timoléon

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1