You are here

Filter

BAUDELOT DE DAIRVAL, Charles César

Title: 
De l'utilité des voyages qui concerne la connoissance de medailles, inscriptions, statues, dieux lares (...) et autres choses remarquables; et l'avantage que la recherche de toutes ces antiquitez procure aux scavans; avec un mémoire de quelques observations generales (...)

BAUDOIN, Jean

Title: 
see RIPA, Cesare

BAUDRAND, Michel Antoine

Title: 
Dictionaire géographique universel (...) Le tout tiré du Dictionaire géographique latin de Baudrand, des meilleurs relations, des plus fameux voyages, & des plus fidèles cartes (...) [by C. Maty]

BAULDRY, Paul

Title: 
see LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus

BAYLE, Pierre

Title: 
Het leven van B. De Spinoza, met eenige Aanteekeningen over zyn Bedryf, Schriften, en Gevoelens: Door den Heer Bayle, Leeraar der Wysgeerte te Rotterdam. Nevens een kort betoog van de Waarheit des Christelyken Godtsdiensts; En twee Verhandelingen, I. Van de Ziel. II. Van Godts Wezentlykheit. Door den Heer Jaquelot, Leeraar der Fransche Kerke in 's Gravenhaage. Vertaalt door F. Halma. De Voorreden behelscht eenige Aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater [by F. Halma]

[BAYLE, Pierre]

Title: 
Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680. Tome I, Tome II. Troisième édition. Addition aux Pensées diverses sur les cometes, ou reponse à un libelle intitulé, Courte revüe des maximes de morale et des principes de religion de l'auteur des Pensées diverses sur les cometes, etc. [by Pierre Jurieu]. Pour servir d'instruction aux juges ecclesiastiques qui en voudront conoître. Seconde édition.

[BAYLE, Pierre]

Title: 
Projet Et Fragmens D'Un Dictionaire Critique.

[BAYLE, Pierre]

Title: 
Reponse Aux Questions D'Un Provincial.

BAYLE, Pierre

Title: 
see LEGRAND recol., Antoine / DILLY, Antoine / BAYLE, Pierre; NAUDÉ, Gabriel and PATIN, Guy

BAYNARD, Edward

Title: 
see FLOYER, John, The ancient Ψυχρολουσία...

BEAUJEU, le Chevalier de

Title: 
see DALÉRAC, François-Paulin

BEBINGTON, T.

Title: 
see ARLINGTON, Henry Bennet

BECHMANN, Fridemann

Title: 
Theologia conscientiaria sive tractatus de casibus conscientiae, adornatus imprimis in gratiam eorum, qui ad sacrum Ministerium adspirant, vel ad illud noviter admoti sunt.

BEDA VENERABILIS

Title: 
Opera quaedam Theologica, nunc primùm edita, necnon Historica, antea semel edita. Accesserunt Egberti Archiepiscopi Eboracensis Dialogus de ecclesiasticâ institutione, et Aldhelmi Episcopi Scireburnensis Liber de virginitate, ex codice antiquissimo emendatus.

BEETS, Pieter

Title: 
see DOOREGEEST, Engel Arendszoon van and BEETS, Pieter

BEKKER, Balthasar

Title: 
Der Betoverde Weereld Het Derde Boek. Waar in de leere van de Geesten, derselver vermogens en werkingen, en besonderlik des Duivels, uit de natuurlike Reden en de H. Schriften ondersocht word (...) / Het Vierde Boek. Waar in 't bewijs, dat uit d'Ervarentheid genomen word, ten gronde toe word ondersocht.

BEKKER, Balthasar

Title: 
Naakte Uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken Der Betoverde Weereld (...) Vertonende Het Oogmerk van den Schryver, de Schikkinge van 't Werk, en sijn eigentlyk gevoelen daar in voorgesteld en voorgestaan; tot wechneeminge van vooroordeelen, en een kort begryp des ganschen Werkx. Ingesteld door den selfden Auteur.

BEKKER, Balthasar

Title: 
Ondersoek Van de Betekeninge der Kometen, By gelegendheid van de gene die in de Jaren 1680. 1681. en 1682. geschenen hebben. Dese Druk is vermeerdert met een Hoofdstuk en een Nareden. Gedaan door Balthasar Bekker (...) Hier is noch bygevoegt een Berigt en Naberigt aangaande de Oost en Westvindinge, voorgegeven van Lieuwe Willems Graaf, door den selfden Auteur.

BEKKER, Balthasar

Title: 
concerning a summary of pts. I, II of De Betoverde Weereld by a anonymous, see KORT BEGRIP van de twee boeken der Betooverde Weereld ...

BELL, Thomas

Title: 
Roma restituta, sive antiquitatum Romanarum compendium absolutum. Ex optimis authoribus in usum studiosae juventutis collectum (...)

BELLORI, Giovanni Pietro

Title: 
see DES(S)EINE, François-Jacques

BEMBO, Pietro

Title: 
see ALBINOVANUS, Gaius Pedo

BENOIST, Élie

Title: 
Adversus epistolam V. P. R. D. Taco Hajo van den Honert, ecclesiae Amsteloda mensis pastoris, de stylo Novi Testamenti amica expostulatio illi ipsi inscripta (...)

BENOIST, Élie

Title: 
Historie Der Gereformeerde Kerken Van Vrankryk: Vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, Begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de Historie sedert het verlenen van 't Edict Van Nantes, Opgeregt in den jare 1599. door Koning Hendrik de IV. en door zyne Nazaten, op hunne komst tot de Kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig Verhaal van alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenaryen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden soo voor als na 't Vernietigen van 't gemelde Edict door Koning Lodewyk de XIV. geleden hebben. Met byvoeging van alle de gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en andere Authentyke Stukken daar toe behoorende (...) Verciert met zeer curieuze kopere Platen. [Illustrations by Jan and Casper Luiken].

BENOIST, Élie

Title: 
Jésus-Christ Dieu et homme, ou Sermons sur le IIIe et IVe verset du Ier chapitre de l'Épitre de St.-Paul aux Hébreux.

BENOIST, Elie

Title: 
Sermons sur divers sujets (...)

BENTHEM, Heinrich Ludolf

Title: 
Engellands Hedensdaegsche Kercken En Academienstaet: Nauwkeu righ ondersoght, klaerlijck voorgesteld, en rijcklijck voorsien met andere aenmercklijcke bysonderhe den, Door Henricus Benthem (...) En uyt den selven vertaeld Door S. De Vries. Konnende dit Werck gevoegd werden, by een onlangs uytgekomen Tractaet, genaemd Aenteeckeningen Van Engelland, Schotland en Yrland, 't welck vervuld is met treflijcke Platen.

BENTINCK, Gerardus Joannes à

Title: 
Mundus Gubernatus seu Chronologia Generalis Imperatorum, Regum, & aliorum Principum, per quos universa hujus orbis Respublica ab Adami tempore ad praesentem usque annum 1694. fuerit administrata Ad compendium redacta Cui adjecta est succincta omnium Europae Regum Principumque Geneologia. Opera Gerardi Joannis à Bentinck Duodecennis ex Breckelcamp.

BENTIVOGLIO, Guido

Title: 
see LETTRES Choisies sur diverses matieres tres importantes

BENTLEY, Richard

Title: 
see CALLIMACHUS/GRAEVIUS, Theodorus J. G. F.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1