You are here

BRAND, Adam

Title: 
Seer aenmercklijcke Land- en Waterreys, Onlanghs gedaen van 't Gesantschap sijner tegenwoordigh-regeerende Czaarsche Majesteyt uyt Muscouw na China, onder desselven Ambassadeur de Heer Isbrand, door Groot-Ustiga, Siberien, Dauren, Mongalisch Tattaryen, &c. Bevattende ongemeen-wonderlijcke bysonderheden eeniger onbekende van haer aengetroffene Volkeren; seldsame Voorvallen, en veelerley andere gedenckwaerdige Saecken. Beschreven door Adam Brand, eenen uyt 't Gevolgh van de Heer Ambassadeur. Met byvoegingh van een Curieuse Beschrijvingh der Natuerlijcke dingen van Rusland. Nu eerst vertaald En seer bequaem, om gevoeghd te werden by de Religie der Muscoviten, Oud-tijds en hedensdaeghs, onlanghs uytgekomen.
ID: 
0157
Author: 
BRAND, Adam
Place of publication: 
Tot Tyel
Publisher: 
By Jan van Leeuwen (En te bekomen t'Utrecht by Antony Schouten)
Publication year: 
1698 [1699]
Size and format: 
201 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1698, 10, pp. 306-316
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1