You are here

Categories

?

Title: 
An ACCOUNT of several late voyages and discoveries to the South and North, towards the Streights of Magellan, the South Seas and the vast tracts of land beyond Hollandia Nova, &c. also towards Nova Zembla, Greenland or Spitsberg (...) by Sir John Narborough, captain Jasmen Tasman, captain John Wood, and Frederick Marten (...) To which are annexed a large introduction and supplement giving an account of other navigations to those regions of the globe (...).

?

Title: 
THEATRUM Belgii Foederati Quinquaginta tabulis geographicis exhibens XVII Provincias Belgicas, Cum iconibus Ducum, Comitum, Etc.

AUDIFFRET, Jean Baptiste d'

Title: 
Histoire et Geographie Ancienne Et Moderne. Tome Premier. Qui contient Les Principes de la Geographie, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne, & la Moscovie. Tome Second, Qui contient la France, Les Pays Bas, Les Provinces Unies, La Suisse, & la Savoye. Tome Troisième, Qui contient L'Allemagne. Suivant la Copie imprimée.

AULNOY, Marie Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Reyse Door Spaignien, Neffens Memorien Van des selfs Hof. Dienende tot een klaare kennis van de tegenwoordige gestalte van het selve, van den Regeerenden Koning voor en na sijn minderjarigheid; eerste Huwelijk; belangens der Kroon en eerste Ministers; Trouwen, Zeeden en belacchelijke Grootsheid der Spaigniaarden; Neffens aan en af hanklijkheeden van die Kroon in Oost en West Indien (...) Ook veel en lesens weerdige gevallen gedurende dese Reyse gehoord en by de Schrijfster ondervonden. [transl. by Henr. van Quellenburgh; illustr. by Jan and Casper Luyken.]

AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Verbeeterde Reize Door Spanjen, Neffens Memorien Van deszelfs Hof. Behelzende eene nette Beschrijvinge van de Spaanse Monarchie en alle de Landen daar onder horende, derzelver Bestieringe, Belangens, Sterkte ende Zwakheid; als mede van den Aart, Zeden, Gewoontens, ende andere hoedanigheden der Inwoonders, enz. Gedaan ende opgestelt door Mevrouw D'Aunoy. Met curieuse Kopere Platen verciert [illustrations by Jan and Casper Luyken].

BAUDRAND, Michel Antoine

Title: 
Dictionaire géographique universel (...) Le tout tiré du Dictionaire géographique latin de Baudrand, des meilleurs relations, des plus fameux voyages, & des plus fidèles cartes (...) [by C. Maty]

BENTHEM, Heinrich Ludolf

Title: 
Engellands Hedensdaegsche Kercken En Academienstaet: Nauwkeu righ ondersoght, klaerlijck voorgesteld, en rijcklijck voorsien met andere aenmercklijcke bysonderhe den, Door Henricus Benthem (...) En uyt den selven vertaeld Door S. De Vries. Konnende dit Werck gevoegd werden, by een onlangs uytgekomen Tractaet, genaemd Aenteeckeningen Van Engelland, Schotland en Yrland, 't welck vervuld is met treflijcke Platen.

BENZONI, Girolamo

Title: 
De gedenkwaardige West Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius, en Lodewijk Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen, door de voornoemde reizigers gedaan (...) Mitsgaders een getrouw en aanmerkelijk verhaal van de opperhoofden der Spanjaarden, onderlinge oneenigheden doenmaals in America (...) In 't Italiaans beschreven door Hieronymus Benzo, Milanees (...) nu eerst getrouwelijk vertaald (...)

BERKEL, Adriaan van

Title: 
Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land van Guiana, aande wilde kust van America, mitsgaders een andere na de colonie van Suriname, gelegen in het noorder deel van het gemelde landschap Guiana. Ondermengd met alle de byzonderheden noopende de zeden, gewoonten, en levenswijs der inboorlingen, boom en aardgewas sen, waaren en koopmanschappen, en andere aanmerkelijke zaaken (...) Vercierd met kopere plaaten.

BEUGHEM, Cornelis van

Title: 
PLAETS-WYSER des Vorstendom Cleve. Aen-wysende de Distantie der groote en mindere Steeden, als mede eenige voornaeme Adelycke Huysen Closters en Dorpen in het selve. Alles gereduceert tot uyren gaens en constig voorgestelt. Opgedragen Aen de Hoochwelgeboor ne, Hooch en Weledele Heeren Landtstenden uyt Ridderschap en Steden des Vorstendoms CLEVE.

BEUGHEM, Cornelis van

Title: 
Polimetria Britannica; dat is, Stedenmeting van Groot Britannien, synde een corte aenwysinge hoe wyt de voornaemste Steden inde dry Koninkryken Engeland, Scotland, en Yrland van malkanderen leggen (...)

BISSEL(IUS) s.j., Joannes

Title: 
Argonauticon Americanorum, sive Historiae periculorum Petri de Victoria ac sociorum ejus libri XV.

BOSMAN, Willem

Title: 
Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand- en Slave-kust, nevens alle desselfs landen, koningryken, en gemenebesten, van de zeeden der inwoondere, hun godsdienst, regering, regtspleeging, oorlogen, trouwen, begraven, enz. Mitsgaders de gesteldheid des lands, veld- en boomgewassen, alderhande dieren, zo wilde als tamme, viervoetige en kruipende, als ook 't pluim ge dierte, vissen en andere zeldzaamheden meer, tot nog toe de Europeërs onbekend. Met fijne kopere plaaten verçierd.

BRAND, Adam

Title: 
Seer aenmercklijcke Land- en Waterreys, Onlanghs gedaen van 't Gesantschap sijner tegenwoordigh-regeerende Czaarsche Majesteyt uyt Muscouw na China, onder desselven Ambassadeur de Heer Isbrand, door Groot-Ustiga, Siberien, Dauren, Mongalisch Tattaryen, &c. Bevattende ongemeen-wonderlijcke bysonderheden eeniger onbekende van haer aengetroffene Volkeren; seldsame Voorvallen, en veelerley andere gedenckwaerdige Saecken. Beschreven door Adam Brand, eenen uyt 't Gevolgh van de Heer Ambassadeur. Met byvoegingh van een Curieuse Beschrijvingh der Natuerlijcke dingen van Rusland. Nu eerst vertaald En seer bequaem, om gevoeghd te werden by de Religie der Muscoviten, Oud-tijds en hedensdaeghs, onlanghs uytgekomen.

BRAND, Johann Arnold

Title: 
Nieuwe en nauwkeurige Reis-beschryving van 't Mark-Brandenburg, Pruissen, Courland, Litthauwen, Lyfland, Plescovien, Groot-Naugardien, Tweerien en Moscovien; waar in in de levens-aart dier volkeren, hunne godsdienst, kleeding, wijze van regeering, byzonder net beschreeven, en veel tot nog toe onbekende stukken aan den dag gebragt worden. Als meede een aanmerkens-waardige beschrijving van (...) Siberien; en den Zabel-Vangst.

BRISBAR, J. de

Title: 
Calendrier historique dans lequel sont clairement expliquées les heures, les jours, les semaines (...) Selon les diverses opinions et la pratique de toutes les nations anciennes et modernes. Avec un Traitté historique de la sphère.

BROWNE, Edward

Title: 
Naauwkeurige en Gedenkwaardige Reysen Van Edward Brown M. Dr. Afgesonden van 't Collegie tot Londen; Lid van de Kon. Soc. en Medicijn van Sijn Koninkl. Majesteit in Engeland: Door Nederland / Duytsland / Hongaryen / Servien / Bulgarien / Macedonien / Thessalien / Oostenr. / Stierm. / Carinthien / Carniole en Friuli / enz. Behelsende Alle deftige en opmerkenswaar dige Seldsaamheden der voornaamste Rijken, Landen en Steden; als ook Goud-, Silver-, Koper- en Quik-silver Mijnen; Baden, Fonteinen, Mineralen, Rariteiten, Gebouwen, Rivieren, Bergen, enz. Mitsgaders De voornaamste Geschiedenissen van Volkeren, Gods-dienst / Zeden / Regeering / Kleeding / Dieren / Vruchten / Vreemdigheden en wonderlijke Voorvallen / enz. Benevens een Aanhangsel, behelsende een Voyagie of Landtocht van den zelven Autheur, van Venetien na Genua. Uyt het Engels vertaalt door den Heer Jacob Leeuwe Dirkx. Verciert met curieuse kopere Platen / na 't leven afgeschetst.

BRUYN, Cornelis de

Title: 
Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. mitsgaders de voornaamste steden van AEgypten, Syrien en Palestina, verrijkt met meer als 200. kopere konstplaatsen, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c alles door den autheur selfs na het leven afgetekend.

BRUYN, Cornelis de

Title: 
Voyage au Levant, c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre, &c. de même que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte; enrichi de plus de deux cens tailles-douces, oú sont représentées les plus célébres villes, païs, bourgs, & autres choses dignes de remarque, le tout dessiné d'après nature: par Corneille le Brun. Traduit du flamand.

CHAMBERLAYNE, Edward [and MIÈGE, Guy]

Title: 
État nouveau d'Angleterre, sous le règne du Roi Guillaume et la Reine Marie, par M. le Doct. Chamberlain (...) Traduit de l'anglois par M. D. N. [= De Neuville]. Augmenté de beaucoup [by Guy Miège].

DAMPIER, William

Title: 
Nieuwe Reystogt Rondom De Werreld, waarin omstandiglyk beschreeven worden De Land-engte van Amerika, verscheydene Kusten en Eylanden in Westindie, de eylanden van Kabo Verde, de doortogt van de Straat Le Maire na de Zuydzee, de kusten van Chili, Peru, Mexiko; 't eyland Guam een van de Ladrones, 't eyland Mindanao een van de Filippines; en de Oostindische eylanden ontrent Kambodia, Cina, Formosa, Lukonia, Celebes, enz. voorts Nieuw Holland, Sumatra, de eylanden van Nikobar, de Kaap van Goede Hoop, en 't eyland Sante Helena. Mitsgaders Derselver Landsdouw / Rivieren / Havens / Gewassen / Vruchten / Gedierten / en Inwooners / beneffens hunne Gewoonten / Godsdienst / Regeering / Handel / enz. In 't Engelsch beschreeven (...) en daaruyt vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige Landkaarten, en kopere Plaaten vercierd.

DAMPIER, William

Title: 
Tweede Deel Van William Dampiers Reystogt Rondom De Werreld Behelzen de Eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver Gewassen, Inwoonders, Manieren, Koophandel, Staats-bestier. Een Verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de Kusten, Gewassen, Inwoonders, 't hakken van Verfhout, Handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene Verhandeling van de Passaadwinden, Zee- en Land-winden, Stormen, Saizoenen des jaars, Getyden en Stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche werreld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs gewassen, Inboorlingen, enz. Midsgaders een Naauwkeurige beschryving van Darien Of de Land-engte van Amerika, Behelzende Een Verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar / beneffens de gesteltenisse van het land / de kusten / boomen / vruchten / beesten / enz. alsmede de Indiaanen / hunne gestalte / aardt / zeeden / en werk / omstandiglyk beschreeven door Lionel Wafer. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige Landkaarten en kopere Plaaten verciert.

DAMPIER, William

Title: 
Derde Deel Van William Dampiers Reystogt Rondom De Werreld Behelzende zyne Reystogt na Nieuw Holland gedaan in 't Jaar 1699. Waarin begreepen zyn De Kanarische Eylanden, de eylanden van Mayo en St. Jago. De Allerheyligen Baai met de Schansen en de Stad Bahia in Brasilie: De Kaap Salvador; De Winden op de Brasilische Kust; De Abrohlos ondiepten. Een tafel der Variatien op deeze Togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; De Eylanden en Kust van Nieuw Holland. Midsgaders de Inwooners / Manieren / Gewoonten / Koophandel; Havens / Landsdouw / Beesten / Vogels / Visschen / Boomen / Planten / Vruchten. Met een Kaart en andere kopere Plaaten vercierd. Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel.

DELLON, Gabriel

Title: 
Nouvelle Relation d'un voyage fait aux Indes Orientales contenant la description des isles de Bourbon & de Madagascar, de Surate, de la côte de Malabar, de Calicut, de Tanor, de Goa, &c. Avec l'histoire des plantes & des animaux qu'on y trouve, & un traité des maladies particulières aux pays orientaux et dans la route, & de leurs remèdes. Par Mr. Dellon (...)

DUMONT, Jean, baron de Carlscroon

Title: 
Reyzen Van den Heer Du Mont Door De grootste gedeeltens van Europa en Asia. Behelzende de beschrijvingen der voornaamste Steden, en aanmerkens-waardigste voorvallen, in veele plaatzen, gezien en ontmoet. Zo van de Manieren, Gewoontens Regeeringen, van verscheyde Volkeren en Landschappen. Als Van De Religie, En andere Ceremonien der Turken, en Muhammedanen, en van de oude- en nieuwe tijds geschiedenissen, en Wijs-begeerte, nevens de gedenk-tekenen, en wat des meer zy. Doorgaans vervult, met Aantekeningen, van verscheyde Geleerde Autheuren, en groote Kopere Plaaten.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1