You are here

GOTTFRIED, Johann Ludwig

Title: 
Historische Kronyck; Vervattende een Nauwkeurige en volkomene Beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste Geschiedenissen des Weerelds, van den aenvangh der Scheppingh tot op 't Jaer Christi 1576. In een nette ordre gebragt na de verdeelingh der vier Monarchien, en de bondighste Jaer-rekeningh. Op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druck, met byvoegingh van de Historie Der Reformatie in Duytschland: en een volkoomen Bladwijser aller voornaemste Saecken Door S. De Vries. Met desselven Algemeene Historische Gedenck boecken, Van 't Jaer 1576. tot op 't Sluyten der Europische Vreede te Rijswijck, Anno 1697. Vercierd met een groote meenighte Konst-Figueren der bysonderste Historien; nevens d'eygentlijcke Afbeeldingen der beroemdste Monarchen, Keyseren, Koningen, Helden, Heldinnen, geleerde Mannen, Vrouwen, &c., op 't konstighste in Koper gesneeden na der selver oude Marmore Beelden, Munt-stucken, Zeegel-ringen, &c. / Omstandigh Vervolgh Op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck: Of Algemeene Histori sche Gedenk-boeken Der Voornaemste Uytgeleesenste Weereldlycke en Kercklycke Geschiedenissen des geheelen Aerdbodems, insonderheyd van Europa, tsederd den aenvangh der Regeeringh van Keyser Rudolph de II. in 't jaer 1576. tot op den Uytgangh der Seventhiende Eeuw, of 't Sluyten der Algemeene Europische Vreede te Ryswijck Anno 1697. Voorgesteld in een geregelde ordre der saecken, voorgevallen onder de Regeeringh van yeder Keyser, Koningh, Vorst, Republicq, &c. Door S. De Vries. Eerste Deel. Van 't jaer MDLXXVI. tot in 't jaer MDCXXXVII. Vercierd met een groot getal Konst-Figueren.
ID: 
0412
Author: 
GOTTFRIED, Johann Ludwig
Place of publication: 
Te Leyden
Publisher: 
By Pieter vander Aa
Publication year: 
1698
Size and format: 
2 vols.; 1 (Historische Kronyck): 8 pp., 2012 cols; II (Omstandigh Vervolgh) 1484 cols in-folio.
Issue: 
July-Aug. 1699, 1 and 2, pp. 5-51
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1