You are here

BOUVET s.j., Joachim and LE GOBIEN s.j., Charles

Title: 
't Leven en Bedrijf Van den tegenwoordigen Keiser van China, van 't begin sijner 36 jaarige Regeering, tot den Jaare 1698. Benevens een Historische Beschrijvinge van 't selve Rijk, Behelsende de Persoon des Keisers, sijn Regeering, en Gedrag; Mitsgaders, de voornaamste bysonderheden van China: het onderscheide Geloove deser Natie; als mede Een net, en nooit voor desen beschreven verhaal, over de eere, welke de Chineesen aan den vermaarden Confucius, en hare Dooden bewijsen. By een gesteld, Door (...) Zijnde als een Vervolg van P. le Comtes Reisbeschrijvinge door China.
ID: 
0150
Author: 
BOUVET s.j., Joachim
Co-author 1: 
LE GOBIEN s.j., Charles
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
Antony Schouten
Publication year: 
1699
Size and format: 
111 pp. in-4°
Issue: 
Jan.-Febr. 1699, 8, pp. 105-113
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1