You are here

Categories

FROGER, François

Title: 
Relation d'un Voyage fait en 1695. 1696. & 1697. aux cotes d'Afrique, détroit de Magellan, Bresil, Cayenne et isles Antilles, par une Escadre des Vaisseaux du Roy, commandée par M. De Gennes. Faite par le Sieur Froger Ingenieur Volontaire sur le Vaisseau le Faucon Anglois. Enrichie de grand nombre de figures dessinées sur les lieux.

FRYER, John

Title: 
Negenjaarige Reyse Door Oostindien En Persien, Behelsende eenige nauwkeurige aanmerkingen over den staat van het Zeedelijke, Natuurlijke, en Artificiele der selver Landschappen: namentlijk van haar Regering, Godsdienst, Wetten, Gewoontens. Van 't Aardrijk, Klimaaten, Saysoenen, Gezontheden en Siektens. Van haar Huysing, Kleeding, Manufacturen, Handel en Koopmanschappen. En van de Munten, Maten en Gewigten, die in de voornaamste Koopsteeden in die Gewesten gebruykt worden. Begonnen met den jaare 1672 en geeyndigt met den jaare 1681. In agt Brieven beschreven (...) Met nette Land-kaarten en Figuren verçiert. Uyt het Engels vertaalt.

GOUGEON, Louis

Title: 
Cosmographie, ou Traité de la sphère du monde universel (...)

GRAAF, Nikolaas de

Title: 
Reisen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds, als Asia, Africa, America en Europa. Behelsende een beschryving van sijn 48 jarige reise (...) Als ook een nette, dog korte beschryving van China (...) Hier agter is by gevoegt d'Oost-Indise spiegel, zynde een beschryving van deselve schryver van geheel Oost-Indiën (...)

GRAAF, Nikolaas de

Title: 
Reysen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds, als Asia, Africa, America en Europa (...) Als ook een nette dog korte beschrijving van China (...) Hier agter is by gevoegt d'Oost-Indise spiegel (...) Dese tweede druck is vermeerdert met een net verhaal van 't verbranden van de fluyt Waveren, en een reyse door Arabien van Andries Wiltvangh.

HAVART, Daniel

Title: 
Op- en Ondergang van Cormandel (...) Als mede de Handel der Hollanders op Cormandel, met een beschrijving aller Logien van de E. Compagnie op die Landstreek. Ook op- en Ondergang der Koningen, die zedert weynige jaren in Golconda, (...) geregeerd hebben (...) Met kopere platen (...)

HENNEPIN o. m. r., Louis

Title: 
Aenmerckelycke Historische Reys-beschryvinge Door verscheyde Landen veel grooter als die van geheel Europa onlanghs ontdeckt. Behelsende een nauwkeurige Beschrijvinge van de gelegentheyd, natuur, en vrugtbaerheyd, van 't Zuyder, en Noorder gedeelte van America; mitsgaders de gedaente, aerd, manieren, kledingen, en 't geloove der talrijke Wilde Natien aldaer woonende. Het beleg en veroveringe van Quebek (...) door de Engelschen. De gewigtige aenmerkingen op de onderneminge van de Heer de la Salle, op de Goud-mijnen van St. Barbara, met veel meer andere waeragtige en seldsame geschiedenissen. En in 't besonder de aenwijsingen om door een korten wegh sonder de linie Equinoctiael te passeren, na China en Japan te komen (...) Met Approbatie van Wilhelmus den III. Koningh Van Groot-Britanie. Een aan deselve sijne Majesteyt opgedragen Door Lodewyck Hennepin (...).

HENNEPIN o.m.r., Louis

Title: 
Nouveau voyage d'un pais plus grand que l'Europe avec les reflections des entreprises du Sieur de la Salle, sur les mines de St. Barbe &c. Enrichi de la carte, de figures expressives, des moeurs & manieres de vivre des sauvages du nord, & du sud, de la prise de Quebec ville capitale de la Nouvelle France, par les Anglois (...)

HENNEPIN o.m.r., Louis

Title: 
Nouvelle decouverte d'un tres grand pays situé dans l'Amérique, entre le Nouveau Mexique, et la Mer glaciale, avec les cartes, & les figures necessaires, & de plus l'histoire naturelle & morale, & les avantages, qu'on en peut tirer par l'établissement des colonies. Le tout dedié à Sa Majesté Britannique Guillaume III.

IDES, Evert Ysbrandszoon

Title: 
Driejaarige reize naar China, te lande gedaan door den Moskovischen afgezant, E. Ysbrants Ides, van Moskou af, over Groot Ustiga, Siriania, Permia, Sibirien, Daour, Groot Tartaryen, tot in China (...) Met eene landkaart (...) en met veele schoone printverbeeldingen versiert. Hier is bygevoegt, eene beknopte beschryvinge van China, door eenen Chineeschen Schryver [i.e. Dionysius Kao] t'zamengestelt, nu eerst in 't Neêrduitsch vertaalt (...)

KNOX, Robert

Title: 
T'Eyland Ceylon In sijn binnenste, of 't Koningrijck Candy; Geopent, en Nauwkeuri ger dan oyt te vooren ontdeckt Door Robert Knox, Scheeps-Capitain der Engelsche Oost-Indische Compagnie, die 20 Jaren langh in dit Gewest gevancklijck aengehouden geweest, en eyndlijck 't selve door de Vlugt ontkomen is. Behelsende Een eygentlijcke Beschrijvingh, soo van 't Landschap in sigh selven, als der Inwoonderen Politie, Regeeringh, Godsdienst, Zeeden, Konsten, en meenigerley seldsame Gewoonten. Vertaeld Door S. De Vries [translation via German]. Met koopere Figueren, en een nieuwe nauwkeurige Land-kaert van 't geheele Eyland Ceylon. [All the illustr. are engraved by Jan Luyken after the illustr. in the original English edition, London 1681]. ["Voor-Reden" by R. Hooke]

LA LOUBÈRE, Simon de

Title: 
Du Royaume De Siam, Par Monsr. De La Loubere, Envoyé extraordinaire du Roy auprés du Roy de Siam en 1687. & 1688. Suivant la Copie imprimée à Paris.

LE COMTE s.j., Louis-Daniel

Title: 
Beschryvinge Van het machtige Keyserryk China (...)

LE LORRAIN DE VALLEMONT, Pierre

Title: 
Vallemonts Historie-Saal, Van alles 't geen men moet weeten (...) om met vrugt d'algemeene en bysondere History-Schryvers te kunnen leesen, en verstaan. Als meede een nette Beschryving van 't geheel Europa. Met desselfs aangrensende Landen. In 't Nederduitsch overgebragt en veel vermeerdert door J. D. L. C. (= J. D. L. Coste). (And: "Tweede Deel. Behelsende ... Het gene noodig is om te weten, om de Romeinsche Historie te verstaan: Mitsgaders een beknopte levens beschrijving van de Griekse en Latijnse Digters...")

LE MAIRE, Jacques-Joseph

Title: 
Les voyages du Sieur Le Maire aux Iles Canaries, Cap-Verd, Senegal, et Gambie. Sous Monsieur Dancourt, directeur general de la Compagnie roïale d'Afrique. Suivant la copie à Paris [from the Paris edition: "Chez Jacques Collombat" 1695].

LE ROY, Jacques baron

Title: 
Topographia historica Gallo-Brabantiae, qua Romanduae oppida, municipia et dominia illustrantur, atque monasteria, nobiliumque praetoria castellaque in aes incisa exhibentur.

LITHGOW, William

Title: 
Willem Lithgouws 19. Jaarige Landt-Reyse Uyt Schotlandt, naer de vermaerde Koninkrycken Europa, Asia en Africa. Voltrocken In drie diergekochte Voyagien / en in het besichtigen van 48 oude en moderne Koninkrijcken / 21 Republijcken / 10 Absolute Vorstendommen en 200 Eylanden; Waer in Begrepen is een pertinent Verhael van de Wetten / Religien / Policien en Regeeringe van alle hare Princen / Potentaten en Natien. Als mede, d'Onuytsprekelyke Tormenten die den Autheur geleden heeft, door d'Inquisitie van Mallagom, in Spangien; Syn Wonderbaerlycke bekentwording en verlossing: En van de laetste wederkomste uyt de Noordse Eylanden en andere byleggende Plaetsen. Uyt 't Engels overgeset, en met Kopere Platen verciert. Den derden Druck van alle Drucfouten verbeetert.

LUYTS, Joannes

Title: 
Introductio ad geographiam novam et veterem, in qua necessaria hujus scientiae prolegomena, intermixto usu globi terrestris, nec non oceani & regionum constitutio perspicuo ordine pertractantur. Adjiciuntur suis locis oceani, terrae, cujusque regionis tabulae, item chartae LXV Sansonis, inter quas quaedam hac forma ante ineditae.

M****, monsieur

Title: 
Voyages faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France, et ailleurs. Par monsieur M****.

MARTIN, Martin

Title: 
A description of the Western Islands of Scotland (...) To which is added a brief description of the Isles of Orkney and Shetland.

MELA

Title: 
Pomponius, libri tres De situ orbis, cum observationibus Isaaci Vossii. Accedunt ejusdem Vossii Observationum ad Pomponium Melam appendix & tres indices. Editio secunda, in qua observationes textui subjectae sunt, quae in prima editione in fine operis apparebant.

MELTON, Edward, pseud. ?,

Title: 
Eduward Meltons, Engelsch Edelmans, Zeldzaame en Gedenkwaardige Zee en Land reizen; Door Egypten, West Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d'aangrenzende Gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde Landen / benevens der zelver Inwoonderen Gods dienst / Regeering / Zeden en Gewoonten / mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen / ongemeene geschiedenissen / en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geëindigd in den jaare 1677. Vertaald uit d'eigene Aanteekeningen en Brieven van den gedagten Heer Melton, en met verscheidene schoone Kopere Figuuren versierd. [Illustrations by Jan Luyken]. [A compilation by G. van Broekhuizen of several travel stories].

MISSON DE VALBOURG, Henri

Title: 
Memoires et observations faites par un voyageur en Angleterre, sur ce qu'il y a trouvé de plus remarquable, tant à l'egard de la religion, que de la politique, des moeurs, des curiositez naturelles, & quantité de faits historiques. Avec une description particuliere de ce qu'il y a de plus curieux dans Londres. Le tout enrichi de figures. [Edited by François-Maximilien Misson].

MISSON, François-Maximilien

Title: 
Nouveau Voyage D'Italie, Fait en l'année 1688. Avec Un Memoire Contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le mesme voyage.

MONCONYS, Balthasar de

Title: 
Voyages de M. de Monconys (...) Où les sçavans trouveront un nombre infini de nouveautez, en machines de mathématique, expériences physiques, raisonnemens de la belle philosophie, curiositez de chymie, & conversations des illustres de ce siècle; outre la description de divers animaux & plantes rares (...) les coûtumes & moeurs des nations (...) Enrichis de quantité de figures en taille-douce (...) avec des indices très-exacts.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1