You are here

Categories

RIXNER, Heinrich

Title: 
Usus metaphysicae Rixnerianus (...) seu Henrici Rixneri (...) tractatus, quo principiorum primae philosophiae in controversiis ac dogmatibus theologicis usus & abusus succincte ostenditur.

RÖELL, Hermannus Alexander

Title: 
Dissertatio de Religione Rationali. Editio quarta.

ROODENPOORT, J. (unelucidated ps.)

Title: 
't Verleidend levens-bedrijf Van Kakotegnus: Verzeld met een over-natuurkundige Verhandeling Van Eustastes, en zijn Wijsgeerige Zaamening. Ter Ontdekking van 't heilloos gedrag, en gevoelen, der hedendaagse Spinosisten. Uit waare blijken vertoogd door J. Roodenpoort Phil. & Med. Doct.

RORARIUS, Hieronymus

Title: 
(...) Quòd Animalia bruta ratione utantur meliùs homine. Libri duo.

SCHORUS, Antonius

Title: 
Ratio discendae docendaeque linguae latinae et graecae. Accedunt (...) ejusdem dissertatio de ratione observandi, et Joannis Rivii, (...) libellus de ratione docendi.

SLUITER, Joannes

Title: 
Overeenstemming tusschen den Heer Fredericus van Leenhof en Spinosa en Philopater, vertoont in eenige korte Aanmerkingen over de Antwoorden op de Artikelen van 't Eerw. Classis van Zwolle, Syn. E. voorgehouden, en de Veranderingen in Syn. E. Keten der Bybelse Godgeleertheit gemaakt. Zynde een afgeperste Verdediging van twee Gedigten door Jo. Sluiter, Predikant te Raalte.

SPIEGHEL, Hendrik Laurenszoon

Title: 
H. L. Spieghels Hertspieghel En Andere Zede-schriften Meest noyt voor dezen gedrukt.

STANLEY, Thomas and KENNET, Basil

Title: 
Thomas Stanley, Schild-Knaap, Historische Beschrijving der Grieksche en Oostersche Wijsgeeren, Behelsende der selver Daaden, Gevoelens en Gedenkwaardi ge Spreuken. Waar by gevoegd is, Basilius Kennet (...), Levensbedrijf der Grieksche Digteren, Beyde uyt de laatste Engelsche Drukken vertaald door Salomon Bor (...), Zijnde dese Werken alomme verçierd met getrouwelijken naar Oude Marmorebeelden, Gedenkpenningen, Gesteentens, &c. getekende Print- en Plaatkunst (...)

STEENBERCH, Elias van

Title: 
Vera ac genuina cognoscendi methodus studiosae juventuti (...)

STILLINGFLEET, Edward and KIDDER, Richard

Title: 
Brief Aan een Ongodist; Waar in de H. Schriftuur, van alle Tegensprekingen gesuyvert werd; Door Bisschop, Stillingfleet. Mitsgaders, Moses, Tegens Spinosa, Hobs, Verdedigt; Door Bisschop Kidder. Uyt het Engels Vertaalt. [Translation by W. van Schie, minister at Delft]. [Kidder's essay has a special title page: "Moses Als den Auteur en Schryver der Vijf Boeken, Tegens de uytvlugten van Hobs, Spinoza, &c. Kragtig verdedigt ..."].

SWEERTS, Cornelis

Title: 
Tafereel der Deugden en Ondeugden. Vertoonende Liefde, Geloof, Hoop, Gerechtigheid, Voorzichtigheid, Goedertierenheid, Kloekmoedigheid, Mildheid, Matigheid, en andere Deugden: Als ook Hovaardy, Gulzigheid, Wellust, Gramschap, Gierigheid, Haat, Nyd, Achterklap, Luiheid; en verdere Ondeugden.

THOMAS HIBERNICUS

Title: 
Flores Doctorum penè omnium, Tam Graecorum, Quam Latinorum, Qui tum in Theologia, tum in Philosophia hactenus claruerunt, Per Thomam Hybernicum, olim summa cum diligentia collecti, ac ordine Alphabetico digesti. Postrema Editio Prioribus Emendatior. Post praefationem additi sunt Titulorum & Auctorum Indices. Cum permissu Superiorum.

THOMASIUS, Christian

Title: 
Historie Der Weißheit und Thorheit / zusammen getragen Von Christian Thomas / JCto. Erster Theil / worinnen Der Erste / Andere / und Dritte Monat Des 1693sten Jahres begriffen. [Also notified on title page: "Den Inhalt weiset folgende Seite".]

THOMASIUS, Jacob

Title: 
Origines Historiae Philosophicae & Ecclesiasticae, H. e. Philosophiae Gentilis, & quatuor in eâ Sectarum apud Graecos praecipuarum, Haereseos item Simonis Magi, Gnosticorum, Massalianorum, & Pelagianorum; denique Theologiae Mysticae pariter ac Scholasticae, occasione definitionis vetustae, quâ Philosophiâ dicitur Γνωσις τῶν ὄντων. Secundam hanc Editionem auxit Christianus Thomasius Indice in B. Autoris Meditationes MSC. varii generis, magnam partem ad Historiam Philosophicam & Ecclesiasticam pertinentes, item in ejus Disputationes.

TRYON, Thomas

Title: 
The Knowledge of a Man's Self the surest guide to the true worship of God, and good government of the mind and body. In opposition to Tradition, Custom, and Bigottry, the Governors of the present, and all preceding generations. Or the second part of the Way to Long Life, Health, and Happiness.

TURNER, John

Title: 
A brief vindication of the separate existence and immortality of the soul from a late author's Second thoughts: wherein he pretends to demonstrate the notion of human soul, as believ'd to be a spiritual immortal substance, united to human body, to be a plain heathenish invention, and not consonant to the principles of philosophy, reason, or religion.

WESENFELD, Arnold

Title: 
Dissertationes Philosophicae Quatuor Materiae Selectioris de Philosophia Sectaria Et Electiva, Quarum I. De Philosophiae Sectariae Natura, II. De Philosophiae Sectariae Arcanis & Incommodis, III. De Philosophiae Electivae Natura & nostro praesertim Seculo Necessitate. IV. De Commodis Philosoph. Electivae, tradit. Publicae disquisitioni subjectae in universitate electorali viadrina, Nunc verò conjunctim exhibitae.

WESENFELD, Arnold

Title: 
(...) Georgica animi et vitae, seu Pathologia practica, moralis nempe et civilis, ex physicis ubique fontibus libera neque ad ullam sectam astricta methodo, cohaerentibus tamen ubique principiis deducta, in qua illud allaboratum fuit praeter multa nova et hactenus non observata eruta (...)

WITTICHIUS, Christophorus

Title: 
Ondersoek Van De Zede-konst Van Benedictus de Spinoza, En Een Verhandelinge Van God. En Desselfs Eigenschappen. In het Latyn beschreeven door de Hr. Christop horus Wittichius (...) Vertaald door Abraham van Poot, M. D.

[AMELINE, Claude]

Title: 
L'art de vivre heureux, formé sur les idées les plus claires de la raison, & du bon sens; et sur de tres-belles maximes de Monsieur Descartes. Divisé en trois parties. La I. traite Du bonheur naturel de l'homme en cette vie. La II. Des moyens de l'acquerir. La III. De l'application, & du droit usage de ces moyens.

[BAILLET, Adrien]

Title: 
't Leven Van den Heer Descartes, behelzende De historie van zyne Wysbegeer te, en zyne andere Werken: Gelyk ook 't geen hem 't aanmerkelykst geduurende den loop van zyn leven is wedervaaren. Uit het Fransch in 't Nederduitsch gebracht door G. V. Broekhuizen.

[BAYLE, Pierre]

Title: 
Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680. Tome I, Tome II. Troisième édition. Addition aux Pensées diverses sur les cometes, ou reponse à un libelle intitulé, Courte revüe des maximes de morale et des principes de religion de l'auteur des Pensées diverses sur les cometes, etc. [by Pierre Jurieu]. Pour servir d'instruction aux juges ecclesiastiques qui en voudront conoître. Seconde édition.

[BRILLON, Pierre-Jacques]

Title: 
Suite des Caractères de Théophraste et des Pensées de M. Pascal.

[CLIFFORD, Martin]

Title: 
Traité de la raison humaine, traduit de l'anglois [by William Popple], et augmenté d'une préface qui contient plusieurs authoritez justificatives des sentimens de l'autheur. Seconde edition, revuë & corrigée.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1