You are here

Categories

?

Title: 
An ABSTRACT or Abridgment of the Laws Made And Past by William Penn Absolute Proprietary And Governour in Chief of the Province of Pensilvania And Territories there unto belonging, with the Advice and Consent of the Free-men thereof in Generall-Assembly mett at New-Castle The Four teenth-day of October and Continued by Adjournment till the Twenty-Seventh of November in the Year 1700.

?

Title: 
AMSTERDAMSCHE secretary, Bestaende in Formulieren Van Schepenen kennissen, Quijtscheldin gen, Schat brieven, en andere, die gewoonlyk daar gebruikt werden. Hier zijn bygevoegt Veelerley Formulieren van Actens, die ter Wees-Asseurantie-, en Desolate Boedels Kamer, gebruykelyk zyn. In een beter ordre gebragt, en meer als de helft vermeerdert.

?

Title: 
ARS magna et admirabilis, speciminibus variis confirmata, qua Pandectarum tituli, eorumque praecipua materia, ope figurarum emblematicarum brevissimè, iucunde, & tenaciter memoriae imprimi, firmiter contineri & opportunè in usum transferri possunt.

?

Title: 
De CIVILE Wetten in haer natuurlyke schicking, Uit het Fransch vertaelt, en zoo door aenmerkingen, als andersins toepasselijk gemaakt op de Wetten, en Gewoontes dezer Landen. Door A. D. R. [i.e. Abraham de Rochefort]. Eerste stuk.

?

Title: 
Il CONSOLATO del mare, nel quale si comprendono tutti gli statuti, & ordini, disposti da gli antichi per ogni cosa di mercantia, & di navigare. Cosi à beneficio di marinari, come di mercanti, & patroni di nave. Het Consulaat van de zee (...) Nieulyks uyt het Italiaans in het Nederduyts vertaalt [Dutch transl. by Abraham Westerveen], en doorgaans na het origineel Catalaans verbetert, verklaart, en met een nieuw register voorsien. [Italian and Dutch on opposite pages].

?

Title: 
FACTUMS, et arrest du Parlement de Paris, contre des bergers sorciers executez depuis peu dans la province de Brie.

?

Title: 
MANIER van Procederen voor den Hove van Hollant Hedendaags gebruykelijk. Tweede druk, Van zeer veel misslagen gezuyvert, en meer als de helft vermeerdert; als mede met verscheyde Placaten, Resolutien, en Ordonnantien, &c. de Practijk concernerende, verrijkt. Zeer dienstigh en nootzakelijk voor alle Practizijns.

?

Title: 
MAXIMES theologiques et politiques.

?

Title: 
ORDONNANTIE Van Louis De XIV. Koning Van Vrankryk En Navarre. Gegeven te Fontainebleau in de maand Augustus 1681. Rakende de Zee-Zaken. Uit het Frans vertaalt.

?

Title: 
REQUESTE, mitsgaders memorie, ofte nader berigt, aan de Ed. Groot. Mog. Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland, gepresenteerd ende over gelevert, by ofte van wegen, Den Heer; mitsgaders Schout, Ambagtsbewaarders, en gezworens van Zevenhuisen, als mede de meeste en de breedste Geerfdens en Ingelanden aldaar: by dewelke Haar Ed. Groot. Mog. worden verzogt, met de supplianten aan te gaan een contract van Admodiatie van alle Impositien, en accijsen, over haar luider Ingezetenen, en waren van Turf, en andere. Werdende daar mede aangewezen, het groot verval door het onbehoorlijk vervenen der landen. De middelen om 't zelve voor te komen. De verzekeringe voor den Staat van altijd duerende te konnen genieten der zelver verpondinge, en andere lasten (...)

?

Title: 
UITTREKSEL van zeker vonnis, in Vlaanderen over eenen zoo genaamden Tooveraar gewezen. [Literal copy by Rabus of a printed epitome of the verdict passed on a so-called sorcerer at "Aspere ende Synghem" (Spanish Netherlands) September 11th 1657].

ALKEMADE, Kornelis van

Title: 
Behandelinge van 't Kamp-Regt; d'aaloude en opperste Regts-Vorderin ge voor den Hove van Holland, onder de eerste Graaven.

BERG, Isaäc van den

Title: 
Neder-lands Advys-boek, Inhoudende verscheide Consultatien En Advysen van voorname Regtsgeleerden in Neder land. By een versamelt, met korte Hooftstukken van de Materie voor yder Advys, en met een wydloopig Register voorsien.

BESSIAN, Jean

Title: 
Annotationes in consuetudines Arvernorum, quibus in fine accessit copiosus rerum & verborum index. Editio postrema prioribus castigatior.

BIJNKERSHOEK, Cornelis van

Title: 
Ad L. Lecta XL. Dig. de Reb. credit. si cert. pet. Liber Singularis. Et Dissertatio de Pactis Juris stricti contractibus incontinenti adjectis.

BO(E)CKELMANN, Johann Friedrich

Title: 
Synopsis juris publici Imperii romano germanici. Alexander Arnoldus Pagenstecher (...) edidit, recensuit, memoria Bockelmanniana & annotamentis adauxit.

BOURICIUS, Joannes and BOURICIUS, Jacobus

Title: 
Opera Juridica, Uno volumine nunc primum comprehensa, & edita, quorum series post Praefationem exhibetur.

CHAMBERLAYNE, Edward [and MIÈGE, Guy]

Title: 
État nouveau d'Angleterre, sous le règne du Roi Guillaume et la Reine Marie, par M. le Doct. Chamberlain (...) Traduit de l'anglois par M. D. N. [= De Neuville]. Augmenté de beaucoup [by Guy Miège].

COCCEJUS, Heinrich von

Title: 
Juris publici prudentia, compendio exhibita (...)

DOMAT, Jean

Title: 
Legum Delectus Ex Libris Digestorum & Codicis. Ad usum Scholae & Fori. Accedunt Singulis Legibus Suae Summae earum sententiam brevi complexae. Operâ D. Joannis Domat, Qui easdem Leges methodo genuina disposuit. Editio Secunda, à mendis purgata.

ECK, Cornelis van

Title: 
(...) Principia juris civilis, secundum ordinem digestorum in usum domesticorum collegiorum vulgata. Editio tertia, prioribus correctior. Accedunt auctoris orationes duae de studio poëtices conjugendo cum studio juris Romani.

ESPEN, Zeger Bernard van

Title: 
Tractatus Historico-Canonicus Exhibens Scholia In Omnes Canones Conciliorum, Tam Graecos, quam Latinos, unanimi utriusque Ecclesiae Graecae & Latinae consensu probatos: Nec Non Famosiores Canonum Codices sive Collectiones tam veteres, quàm recentiores; etiam quibus modernum Corpus Canonicum constat; unà cum variis reflexionibus, regulis & principiis perveniendi ad veram ac utilem Sacrorum Canonum, & Juris Canonici notitiam.

GODEFROY, Denys the elder

Title: 
Gothofredi Immo, hoc est Conciliatio legum in speciem pugnantium, quas, in notis ad Pandectas juris civilis, Dionysus Gothofredus (...) verbum immo usurpando, indicare atque arguere, omissa plerumque solutione, assueverat, nuper autem (...) in concordiam adduxit (...) Georg. Adam. Struvius (...) Opus posthumum (...)

GROTIUS, Hugo

Title: 
De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur. Cum Commentariis Gulielmi Vander Muelen (...) Accedunt Et Auctoris Annotata, ex postrema ejus ante obitum cura; & Joan. Fred. Gronovii Notae in totum opus.

HUBER, Ulrik

Title: 
De calumniâ centum & viginti errorum Jacobi Perizonii, Historiarum & Elequentiae Professoris, Specimen Epistolicum. Ad consultissimum & eruditissimum virum Emonem Aeldrigs Juris-consultum & Gymnasiarcham Embdanum.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1