You are here

Categories

NIEUWSTAD, N.

Title: 
Reis beschryvinge van Polen na Muscovien, behelsende de oorlogen van de Muscoviters in de Krim, de (...) staatsveranderingen in Muscovien (...) Met byvoeginge van een brief door een voornaam Duitsch Heer, geschreven uit Muscouw (...)

PAKENIUS s.j., Joannes

Title: 
Hercules Prodicius, seu Carolus Juliae, Cliviae ac Montium princeps in Joanne Wilhelmo comite Palatino Rheni nepote post saeculum redivivus.

PATIN, Charles

Title: 
Relations historiques et curieuses de Voyages, en Allemagne, Angleterre, Hollande, Boheme, Suisse, &c. (...)

RAEI (the Younger), Johannes de

Title: 
Dictionarium geographicum, ofte Woorden boek des ganschen aard ryks (...) toegepast op onse Hollandsche land en zee kaarten, waar in deselve op een gemakkelyke wyse sullen te vinden zyn. Nu voor de tweedemaal, nevens een kort begryp der geographie, in onse Neder Duitsche taal in het ligt gebragt (...) En nu met eenige hondert benamingen vermeerdert; met byvoeging, hoe die eertyds van de Romeinen en Grieken benoemt zyn geweest.

SANSON, Guillaume

Title: 
Introduction à la géographie, où sont la géographie astronomique, qui explique la correspondance du globe terrestre avec la sphere. La géographie naturelle (...) La géographie historique, qui considere la terre par les estats souverains, par l'estendue des religions, et par l'estenduë des principales langues. Par le sieur Sanson d'Abbeville (...) Suivant la copie a Paris chez l'autheur.

SMITH, Thomas

Title: 
Septem Asiae Ecclesiarum et Constantinopoleos notitia. Editio nova auctior et emendatior.

SPAAN, Gerrit van

Title: 
De Aziaansche Weg-Wijzer, Vertoonende Verscheide Landstreken, ten dienste van die gene, dewelke haar geluk in andere Gewesten moeten zoeken (...)

TOLLIUS, Jacobus

Title: 
Epistolae itinerariae: ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, digestae; annotationibus, observationibus & figuris adornatae, cura et studio Henrici Christiani Henninii.

VRIES, Simon de

Title: 
Drie seer Aenmercklijcke Reysen Nae en door veelerley Gewesten in Oost-Indien; gedaen van C. Frikius, E. Hesse, C. Schweitzer; yeder bysonder, van 1675 tot 1686. Bevattende (...) sonderlinge Gevallen, nauwkeurige Waerneemingen, en veele (...) Gedenckwaerdigheden, oock een beright van den laetsten Bantamschen Oorlogh, en de veroveringh van geheel Groot Java door de Hollanders. Desgelijcks van de Staet der Sillidaische Goud Mijn van d'E. E. Oost-Indische Compagnie op Sumatra. Alles van de schrijvers in eygener persoon bygewoond. Vertaeld door S. de Vries. Met kopere figueren.

WAFER, Lionel

Title: 
Nieuwe Reystogt En Beschryving Van De Land-Engte Van Amerika, Behelzende Een Verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, de kusten, bergen, rivieren, bosschen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, vogelen, visschen enz. Midsgaders De Indiaansche Inwoonders/hunne gestalte/aardt/zeeden/gewoonten/werk/huu welyken/gastmaalen/beestejagt/manier van tellen/taal enz. Beneffens Eenige merkwaardige ontmoetingen in de Zuydzee en elders (...) Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel.

[AVRIL s.j., Philippe]

Title: 
Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. Contenant plusieurs remarques curieuses de Physique, de Geographie, d'Hydrographie & d'Histoire. Avec une description de la grande Tartarie, & des differens peuples qui l'habitent.

[CHRISTYN the younger, Jean Baptiste]

Title: 
Les Délices des Païs-Bas, ou Déscription générale de ses dix-sept provinces, de ses principales villes & de ses lieux les plus renommez.

[DALAIRAC, François-Paulin]

Title: 
Geheimschriften van Polen, of secrete Memoirien van de regeringe van Koning Joannes Sobiesky de III, behelzende alle 't merkwaardige, 't welk onder zijn regering voorgevallen is: beneffens een opregt en naauwkeurig Verhaal van zijne zoo befaamde Marsch tot het ontzet der Stad Weenen: mitsgaders de Staat van de Politie, Militie en Finantie van het Koningrijk Polen; wijders een beschrijving van velerley gewesten, die den Autheur zelf doorgereist heeft; alles beschreven van een Auteur die lange jaren aan 't Hof van Polen heeft geresideert, en van al't zelve een ooggetuige is geweest.

[DALAIRAC, François-Paulin] ps. BEAUJEU, le Chevalier de

Title: 
Memoires du chevalier de Beaujeu, Contenant ses divers voyages, tant en Pologne, en Allemagne, qu'en Hongrie, avec des relations particulieres des affaires de ces pays-là, depuis l'année MDCLXXIX.

[DUMONT, Jean, baron de Carlscroon]

Title: 
Nouveau voyage du Levant par le sieur D. M. Contenant ce qu'il a vû de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Turquie. Où l'on voit aussi les Brigues secretes de Mr. de Chateau-neuf, ambassadeur de France à la Cour ottomane, et plusieurs histoires galantes.

[EXQUEMELIN, Alexandre Olivier]

Title: 
Historie der Boecaniers, of Vrybuyters van America. Van haar eerste Beginzelen tot deze tegenwoordige tyd. Met figuren (...)

[FOIGNY, Gabriel de] ps. SADEUR, Jacques

Title: 
Nouveau voyage de la terre australe, contenant les coutumes et les moeurs des Australiens, leur religion, leurs exercices, leurs études, leurs guerres, les animaux particuliers à ce pays (...)

[JORDAN, Claude]

Title: 
Voyages historiques de l'Europe. Tome I. Qui comprend tout ce qu'il y a de plus curieux en France. Tome II. Qui comprend tout ce qu'il y a de plus curieux en Espagne & en Portugal. Tome III. Qui comprend tout ce qu'il y a de plus curieux en Italie. Suivant la copie imprimée a Paris.

[MISSON DE VALBOURG, Henri]

Title: 
Gedenkwaardige Aantekeningen, Gedaan door een Reisiger In de Jaaren 1697. en 1698. van geheel Engeland, Schotland, En Yrland. Behelsende de gelegentheid deser Landen: de rechten en inkomsten der Koningen. Waar 't Hooger en Laager Huis in bestaat. Haar onderscheiden rang, Regten, en Privilegien: de Wetten en gewoontens van 't Land; en wat de Natuur en de Konst aanmerkelyk in dese Ryken heeft gemaakt: met veele Politike en Historische Gevallen vervuld. Alles met een Land-Kaart van dese drie Koningryken, en schoone Kopere Plaaten vercierd.

[PARIVAL, Jean-Nicolas de]

Title: 
Les délices de la Hollande, en deux parties. La première contenant une déscription exacte du Païs, avec les moeurs & les coutumes des habitans: et la seconde, un abrégé historique depuis l'établissement de la République jusques à l'an 1697. Ouvrage nouveau, sur le plan de l'ancien.

[POUCHOT DE CHANTASSIN, Claude-Michel]

Title: 
Relation du voyage et retour des Indes orientales pendant les années 1690 et 1691, par un garde de la marine, servant sur le bord de Monsieur Duquesne, commandant de l'escadre.

[SCHLEUSING, Georg Andreas]

Title: 
Religie Der Muscoviters, Oud-tijds en Hedensdaeghs Met der selver wonderlijcke Ceremonien, Gewoonten, Levens-wijs, &c. Nauwkeurig ondersogt van een geleerd Hoogduytsch Heer, en van hem uytgegeven. Nu vertaeld, en vermeerderd met veelerley seldsaeme Sonderlingheden van Muscovien, en de Muscoviters. Vercierd met Curieuse Figuren.

[SOUCHU DE RENNEFORT, Urbain]

Title: 
Historie Van Oost-Indien, Vervattende, Behalven de zeer nette beschrijving der vergelegene landen, een omstandig verhaal van het wedervaren der Franschen aldaar. Uit der zelver aanteekeningen overgezet, en met konstplaatjes vercierd, [translated from French by J. V. H.]. [Contains an introductory poem by Pieter Rabus].

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1